Warszawa, dnia 21 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Konieczne jest przez to wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług, a jedynie wdrożą nowe przepisy prawa. Nowelizacja przepisów zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, a zatem, zamierzone przez nas, opisane poniżej zmiany, będą miały dla Państwa pozytywny skutek i jedynie przyznają Państwu nowe prawa.

Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie miesiąca od otrzymania niniejszego komunikatu. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy. Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług.

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązujących Państwa regulaminu i umowy.

I. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM W TONETIC GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

  1. Zmiana dotyczy Abonentów korzystających z Usługi telefonii

Jeśli korzystają Państwo z Usługi telefonii, to po zmianie przepisów będą Państwo mogli przenieść swój numer telefonu do sieci innego operatora także po rozwiązaniu z nami umowy, przez okres 1 miesiąca od dnia rozwiązania umowy. Mogą się Państwo zrzec tego prawa – w tym celu prosimy o kontakt z nami.

  1. Zmiana dotyczy Abonentów będących konsumentami, korzystających z Usług mobilnych

W przypadku, gdy łączy nas z Państwem umowa o świadczenie z Usług mobilnych, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, w związku ze zmianą przepisów zapewnimy Państwu narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług (informacje o tym, jak korzystać z tego narzędzia znajdą Państwo E-BOA). Ponadto, będziemy Państwa powiadamiać o wykorzystaniu w danym okresie rozliczeniowym podstawowego pakietu danych/czasu połączeń, przyznanych w ramach wybranego pakietu taryfowego – poprzez E-BOA.

  1. Zmiana dotyczy Abonentów korzystających z Usługi internetowej

Jeśli korzystają Państwo z usługi dostępu do Internetu i zdecydują się Państwo zmienić dostawcę tej usługi, to zyskują Państwo prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi.

W praktyce, oznacza to, że nowy dostawca usługi musi aktywować usługę w najkrótszym możliwym, uzgodnionym z Państwem, terminie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia łączącej nas umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku – my zaś będziemy do tej daty świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach. Jeżeli nie dojdzie do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po naszej stronie, będzie Państwu przysługiwać jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych (naszych albo dotychczasowego dostawcy). Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miało dojść do zmiany dostawcy usługi, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi.

II. ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAWARTYCH Z TONETIC GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

  1. Zmiana dotyczy możliwości składania przez Abonentów określonych oświadczeń w formie dokumentowej

Od dnia 21 grudnia 2020 r. będą Państwo mogli złożyć oświadczenie o: (1) wypowiedzeniu umowy, (2) rozwiązaniu umowy, (3) odstąpieniu od umowy lub od zmiany umowy (co dotyczy konsumentów, korzystających z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy), (4) braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony:

  • dzwoniąc do nas na numer: +48 22 599 60 00 lub
  • przesyłając do nas wiadomość e-mail na adres: bok@toneticgroup.pl ze swojego adresu e-mail, który pozwoli nam zweryfikować Państwa tożsamość.

Dalej będą Państwo mogli złożyć te oświadczenia w formie pisemnej – jak dotychczas.

Jeśli jedno z tych oświadczeń złożą Państwo w innej formie niż pisemna, to potwierdzimy jego przyjęcie na trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia i wskażemy nazwę usługi będącej przedmiotem oświadczenia, dzień jego otrzymania i dzień rozwiązania/odstąpienia od umowy. W tym przypadku, niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomimy Państwa, że je otrzymaliśmy albo w rozmowie telefonicznej, albo przez SMS (w zależności od rodzaju numeru podanego nam do kontaktu).

  1. Zmiana dotyczy umów zawartych na czas określony, automatycznie przedłużanych na czas nieokreślony

Jeśli Państwa umowa, zawarta na czas określony, po upływie okresu jej obowiązywania przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieokreślony, to taką umowę będą Państwo mogli wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia ponosić będą Państwo jedynie koszty świadczenia tych usług telekomunikacyjnych, których będzie dotyczyła umowa.

Przed przekształceniem umowy w zawartą na czas nieokreślony, skontaktujemy się z Państwem (nie później niż na 30 dni przed przekształceniem) i przypomnimy Państwu na trwałym nośniku (przez SMS lub wiadomość e-mail, a jeśli nie zgodzili się Państwo na otrzymywanie od nas informacji w tej formie, to w formie pisemnej) o tym, że umowa się przedłuży na czas nieokreślony oraz o tym, jak ją rozwiązać. Przedstawimy także najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi mogą być Państwo zainteresowani.

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na marketing naszych usług, to po przekształceniu umowy w zawartą na czas nieokreślony, będziemy się z Państwem kontaktować co najmniej jeden raz w roku, po to, aby przedstawić najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi mogą być Państwo zainteresowani.